Statuten

Zetel: OC De Schelpe, Elisabethlaan 32, 8400 Oostende Ondernemingsnummer: 0435.443.787

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

In de Algemene Vergadering d.d. 13 januari 2023 is het volgende beslist:

De tekst van de vereniging, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 april 2013, laatst gewijzigd bij beslissing van de Algemene Verga- dering van 5 februari 2015 en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 1 april 2015, wordt vervangen door de volgende tekst:

Artikel 1. NAAM – ZETEL – DUUR

Art. 1. Eerste lid – Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genoemd).

Art. 1. Tweede lid – Naam

De vereniging draagt de naam “11Julicomité Oostende vzw”.

Art. 1. Derde lid – Zetel

 1. De vereniging met het ondernemingsnummer 0435.443.787 is gevestigd in het Vlaams Gewest op het adres OC De Schelpe, Elisabethlaan 32 te 8400 Oostende.
 2. De zetel kan verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan mits bekend- making in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Art. 1. Vierde lid – Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden.

Artikel 2. – DOELSTELLING

De vereniging stelt zich tot doel:

 1. Ieder jaar in Oostende een stijlvolle en waardige 11 Juliviering te organiseren. Deze viering zal bestaan uit diverse festiviteiten en samen met zoveel mogelijk Vlaamse verenigingen.
 2. Handelingen te stellen die de Vlaamse belangen in Oostende behartigen. Deze handelingen hebben geen binding met enige politieke partij.
 • Het bevorderen van de Vlaamse Volksgemeenschap, zowel in zijn erkenning als in de activiteiten en verdere ontplooiing van deze gemeenschap op cultureel, sociaal een economisch vlak.
 • In ondergeschikte orde mag de vereniging commerciële verrichtingen doen mits de baten te besteden aan het verenigingsdoel.

Artikel 3. – LIDMAATSCHAP

Er zijn 3 soorten leden:

 • Werkende Leden;
 • Toegetreden Leden;
 • Ereleden.

Art. 3. Eerste lid – Werkende Leden

 1. Er zijn ten minste 3 Werkende Leden vereist, hun maximumaantal is onbeperkt.
 2. Volgende leden zijn Werkend Lid door de hogergenoemde wijziging van de sta- tuten:
 • Walter Van den Branden, wonende Koningsstraat 94/0002 te 8400 Oostende, voor- zitter en gemachtigd de vereniging wettelijk te vertegenwoordigen.
 • Armand Remacle, wonende Torhoutsesteenweg 320/0601 te 8400 Oostende, on- dervoorzitter en gemachtigd de vereniging wettelijk te vertegenwoordigen.
 • Axel Ryckaerts, wonende Mariakerkelaan 361 te 8400 Oostende, ondervoorzitter en gemachtigd de vereniging wettelijk te vertegenwoordigen.
 • Brigitte De Gryse, wonende Torhoutsesteenweg 320/0601 te 8400 Oostende, se- cretaris.
 • Bernard Dedeyne, wonende Alfons Pieterslaan 32/0501 te 8400 Oostende, pen- ningmeester.

Hun benoeming is raadpleegbaar in het openbaar databanksysteem dat deel uit- maakt van het dossier in het UBO-register.

 • Freddy Decoo, wonende Rogierlaan 60/0102 te 8400 Oostende, bestuurslid.
 • Ingrid Denys, wonende Rogierlaan 60/0801 te 8400 Oostende, bestuurslid.
 • Thomas Lansens, wonende Victor Ghyselincklaan 18 te 8400 Oostende, bestuurs- lid.
 • Thierri Lippens, wonende Torhoutsesteenweg 300/0302 te 8400 Oostende, be- stuurslid.
 • Hugo Maes, wonende Tafeldijcken 51 te 8490 Varsenare, bestuurslid.
 • Bosko Vujic, wonende Kanstanjelaan 72 te 8400 Oostende, bestuurslid.
 • Daarnaast kan iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon en iedere orga- nisatie zich kandidaat stellen als Werkend Lid op voorwaarde dat zij bijdragen tot de doeleinden en activiteiten van de vereniging.
 • De kandidaat-leden richten hun kandidatuur aan de Voorzitter van het be- stuursorgaan.
 • De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als Werkend Lid op de eerstvolgende vergadering. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde le- den.

De Algemene Vergadering kan discreet en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt weerhouden als Werkend Lid.

 • Werkende Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de wet en deze statuten worden beschreven.

Art. 3. Tweede lid – Toegetreden Leden en Ereleden

 1. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan bij de vzw een schriftelijke aanvraag indienen om Toegetre- den Lid te worden.
 2. Het bestuursorgaan beslist discreet en zonder verdere motivatie of een kandi- daat al dan niet wordt aanvaard als Toegetreden Lid.
 3. Toegetreden Leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.
 4. Werkende en Toegetreden Leden hebben stemrecht op de Algemene Vergade- ringen.
 5. De Ereleden hebben slechts een raadgevende stem.
 6. Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de le- den. Dit register vermeldt naam, voornaam en woonplaats van de leden.
 7. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in het register binnen de 8 dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register in elektronische versie wordt gehouden.
 8. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raad- plegen. Daartoe richten ze een schriftelijk verzoek naar het bestuursorgaan met wie zij datum en uur van de raadpleging in het register overeenkomen.
 9. Het register kan niet worden verplaatst.
 10. Binnen de maand na de Algemene Vergadering wordt de lijst met de Werkende Leden neergelegd op de Griffie van de ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Oost- ende. Deze lijst vermeldt in alfabetische volgorde naam, voornaam, adres, rijksregis- ternummer en datum van toetreding tot de vereniging.

Art. 3. Derde lid – Ontslag

 1. Werkende Leden kunnen zich op ieder ogenblik uit de vzw terugtrekken door een formeel schrijven per gewone brief of per e-mail te richten aan de Voorzitter van het bestuursorgaan. Het ontslag zal onmiddellijk, na voorlegging op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan, na dit schrijven ingaan.
 2. Toegetreden Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken bij middel van een schriftelijk bericht. Het ontslag wordt effectief na voorlegging in de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan.
 3. Een ontslagnemend Werkend Lid of Toegetreden Lid zal echter wel worden ver- plicht tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die worden goedgekeurd voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Art. 3. Vierde lid – Opschorting van lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van Werkende Leden en Toegetreden Leden, die hun lidmaat- schapsbijdrage voor het lopende jaar binnen een redelijke termijn niet betalen, wordt opgeschort. Dat gebeurt 30 dagen na een tweede schriftelijke aanmaning tot regulari- satie en uiterlijk voor 1 juni van ieder kalenderjaar.
 2. Leden die hun lidmaatschap na de regularisatietermijn niet betalen, worden ge- acht ontslagnemend te zijn.

Art. 3. Vijfde lid – Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Als een lid handelt in strijd met de doelstellingen van de vzw, kan zijn lidmaat- schap, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
 2. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht te worden gehoord.

Art. 3. Zesde lid – Rechten

 1. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van elke hoedanigheid als lid.
 2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lid- maatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap, bij ontbinding, … om wat voor reden dan ook.

Artikel 4. – BIJDRAGE

 1. De door de leden jaarlijks verschuldigde bijdrage voor Werkende Leden en Toe- getreden Leden wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage die ieder jaar wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering en die maximum € 500 per kalenderjaar zal bedragen.
 2. Ereleden worden door het bestuursorgaan voorgesteld en door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Een financiële bijdrage door Ereleden is louter facultatief en bedraagt niet meer dan het lidgeld van een gewoon lid.
 3. De bijdrage voor sponsors van de vereniging wordt bepaald door het bestuurs- orgaan, naargelang specifiek te financieren projecten.

Artikel 5. – ALGEMENE VERGADERING

Art. 5. Eerste lid – Samenstelling

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de Werkende Leden en Toegetreden Le- den.
 2. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Art. 5. Tweede lid – Waarnemers

Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich tot de Alge- mene Vergadering richten, mits toestemming van de Voorzitter. Zij hebben geen stemrecht.

Art. 5. Derde lid – Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergade- ring worden uitgeoefend:

 1. De wijziging van de statuten;
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van zijn bezoldiging;
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. De goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. De ontbinding van de vereniging;
 7. De uitsluiting van een lid;
 8. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Ook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen, zoals:

 1. De aanvaarding van nieuwe Werkende Leden;
 2. De aanstelling van de Voorzitter, de Ondervoorzitter(s), de Penningmeester en de Secretaris.

Art. 5. Vierde lid – Bijeenroeping

 1. De Algemene Vergadering komt ten minste een maal per jaar bijeen. Ze gaat door tijdens het eerste kwartaal van het jaar.
 2. Alle leden worden ten minste 15 dagen voor de dag van de vergadering schrif- telijk opgeroepen bij brief, Flash-bericht, e-mail, internet of andere multimedia door de Voorzitter of, bij afwezigheid, door de Secretaris en minstens een Werkend Lid.
 3. De vergadering wordt gehouden op de datum, plaats en tijdstip die in de uitno- diging is vermeld.
 4. Ereleden die voor een bepaalde vergadering worden opgeroepen, hebben slechts een raadgevende stem.
 5. Twee Werkende Leden kunnen per aangetekend schrijven de Voorzitter vragen om punten op de agenda te plaatsen. Dit schrijven moet ten minste een maand voor de datum van de Algemene Vergadering verstuurd worden.
 • Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon die schriftelijk gemachtigd is. Niemand mag meer dan een lastgever vertegenwoordi- gen.
 • De agenda wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Slechts als alle Wer- kende Leden en Steunende Leden aanwezig zijn, mag er worden afgeweken van de vastgelegde agenda.
 • Ieder lid heeft op de Algemene Vergadering een gelijk stemrecht.
 • De bestuurders geven antwoord op de vragen die door hun leden, vooraf of tij- dens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren vragen te beantwoorden als de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrou- wensclausules.
 • De commissaris deelt onmiddellijk de schriftelijke vragen die hij krijgt, mee aan het bestuursorgaan. Hij antwoordt op de vragen die hem door de leden, vooraf of tij- dens de vergadering, schriftelijk of mondeling worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren vragen te beantwoorden als de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrou- wensclausules.
 • Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door het ter beschikking stellen van een elek- tronisch communicatiemiddel. In dit geval geldt eveneens de naleving van de voor- waarden over aanwezigheid en meerderheid.

Voor de toepassing hiervan moet de vzw de hoedanigheid en de identiteit van het be- doelde lid kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communi- catiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijk o- mende voorwaarden worden gesteld. De enige doelstelling hiervan is de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

De notulen van de Algemene Vergadering vermelden, in voorkomend geval, de even- tuele technische problemen en incidenten die de deelname via elektronische weg aan de Algemene Vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

 1. De oproeping tot de Algemene Vergadering bevat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures voor de deelname op afstand. Als de vzw een vereni- gingswebsite heeft, worden de procedures voor diegene die het recht heeft aan de Al- gemene Vergadering deel te nemen, toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite.

Elke communicatie via het door de leden opgegeven e-mailadres wordt geacht geldig gebeurd te zijn.

 1. De leden van het bestuursorgaan van de Algemene Vergadering kunnen niet via elektronische weg aan de Algemene Vergadering deelnemen.
 2. Als de vzw op afstand stemmen via elektronische weg toestaat vóór de Alge- mene Vergadering, moet zij in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van het lid te controleren.

Art. 5. Vijfde lid – Verloop van de vergadering

 1. De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan of, bij zijn afwezigheid, door de Ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste aanwezige bestuurder. De Voorzitter wijst een secretaris en een stemopnemer aan die een en dezelfde persoon kan zijn.
 2. Alle Werkende Leden en Toegetreden Leden hebben gelijk stemrecht in de ver- gadering.
 3. Uitsluitend leden van de vereniging hebben recht om inzage van de notulen te vragen. Deze inzage, zonder verplaatsing van de notulen, kan slechts geschieden op de zetel van de vereniging en in aanwezigheid van ten minste een bestuurder en de Secretaris, opsteller van de notulen.

Art. 5. Zesde lid – Bijeenroeping van een buitengewone Algemene Vergadering

 1. Buiten de jaarlijkse Algemene Vergadering kan het bestuursorgaan altijd, als het in het belang van de vereniging dringend en noodzakelijk wordt geacht, een bij- zondere Algemene Vergadering bijeen roepen. Minimum 10% van de Werkende Leden of van de Toegetreden Leden kunnen ook oproepen tot zo’n vergadering.
 2. Degene die om de bijzonder vergadering verzoekt, meldt schriftelijk duidelijk het dagordepunt of -punten die dienen te worden behandeld of waarover beslist dient te worden.
 3. Als het bestuursorgaan onrechtmatig weigert dit te doen of aan de vraag ver- zuimt, dan kunnen de verzoekende Werkende Leden of Toegetreden Leden aan de rechter vragen de vergadering te gelasten.
 4. Net zoals bij de Algemene Vergadering, dienen de modaliteiten voor de oproe- ping te worden nageleefd.
 5. Verder gelden dezelfde regels als wanneer het om een Algemene Vergadering zou gaan.

Artikel 6. – BESTUUR, BENOEMING, ONTSLAG VAN EEN BESTUURSORGAAN

Art. 6. Eerste lid – Bestuur

 1. De vereniging wordt bestuurd door ten minste drie bestuurders, die ook Wer- kende Leden van de vereniging zijn. Zij worden benoemd en ontslagen door de Alge- mene Vergadering met 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Zij worden benoemd voor drie jaar, doch maximaal drie termijnen. Voorzit- ten en Ondervoorzitter(s) worden verkozen voor een periode van drie jaar en zijn eveneens herkiesbaar.
 2. Als de plaats van een bestuurder vrij komt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
 3. De mandaten zijn in beginsel niet bezoldigd. De kosten die zij maken in het raam van hun bestuurdersmandaat, worden vergoed.

Art. 6. Tweede lid – Benoeming, ontslag

 1. Benoeming, ontslag of aftreden van een bestuurder en eveneens elk einde van een mandaat worden bekendgemaakt binnen de maand in de Bijlagen van het Bel- gisch Staatsblad.
 2. Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter, een of meerdere onder- voorzitters, een secretaris en een penningmeester.

Art. 6. Derde lid – Bevoegdheid, vertegenwoordiging

 1. Het bestuursorgaan kan alle handelingen van bestuur en beschikking verrich- ten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vereni- ging noodzakelijk of dienstig zijn, mits zij niet door de wet of door deze statuten bij uitsluiting van de Algemene Vergadering zijn opgedragen.
 2. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt in rechte op als eiser of als verweerder door toedoen van de Voorzitter, die al- leen handelt, of door tee bestuurders die gezamenlijk handelen. Het bestuursorgaan kan ook een persoon gelasten, bevoegd voor het dagelijks bestuur.
 3. Hij kan ook bijzondere en beperkte volmachten geven voor bepaalde rechtshan- delingen.
 4. De bestuurders kunnen evenwel niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met het vervreem- den van onroerende goederen en/of vestiging van een hypotheek, alsook voor alle in- vesteringen, contracten en betalingen boven de som van € 5.000, jaarlijks verhoogd in overeenstemming met de stijging van de levensduurte op basis van de gezond- heidsindex.

Art. 6. Vierde lid – Vergaderingen van het bestuursorgaan

 1. Elk lid van het bestuursorgaan is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke invulling van de hem of haar opgedragen taak?
 2. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ten min- ste de helft van de leden van het bestuursorgaan moet aanwezig zijn. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 7. – STATUTENWIJZIGING

 1. De besluiten tot statutenwijziging worden genomen op de gewone Algemene Vergaderingen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.
 2. Bij staking van stemmen beslist de stem van de Voorzitter van de vergadering. Een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is vereist bij het uitsluiten van een lid, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 3.
 3. De vergadering kan de statuten wijzigen als deze wijziging op de agenda werd vermeld en mits goedkeuring door 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stem- men, ongeacht het aantal aanwezigen.

Wordt dat getal niet bereikt, dan kan een tweede, bijzondere vergadering worden bij- eengeroepen die een geldig besluit kan nemen mits een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.

 • Eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is zelfs vereist voor het wijzigen van het doel of een van de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 8 – BEGROTING EN REKENINGEN

Art. 8. Eerste lid – Boekjaar, jaarrekening en verantwoording

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
 2. Bij het einde van het boekjaar sluit het bestuursorgaan de jaarrekening van het afgelopen jaar af en maakt de inventaris en de jaarrekening op en eveneens de be- groting voor het volgend jaar.

Deze worden aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Art. 8. Tweede lid – Bestemming

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of anderszins aan de leden worden uitgekeerd. De rekeningen en de begroting worden ten minste acht dagen voor de Algemene Vergadering ter kennis gebracht van de Werkende Leden. Deze leden kunnen alsnog inzage vorderen van alle bescheiden waarop de rekeningen en begroting steunen, doch alleen ter plaatse. De jaarlijkse rekeningen worden ieder jaar door de zorg van het bestuursor- gaan neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Oost- ende.

Artikel 9. – ONTBINDING, BESTEMMING, VERMOGEN

Art. 9. Eerste lid – Ontbinding

De vereniging kan worden ontbonden door besluit van de Algemene Vergadering, mits de vereisten van statutenwijziging na te leven en eveneens door een gerechtelijke be- slissing.

Art. 9. Tweede lid – Bestemming van het vermogen

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overge- dragen aan een soortgelijke vereniging, stichting of inrichting zonder winstoogmerk die werkzaam is in Vlaanderen en die een soortgelijk doel als deze vereniging na- streeft.